site-logo

Kim jest Diabeł w Biblii cz.11 Jak i dlaczego kusił pierwszych chrześcijan?

30 stycznia 2024
Picture of Alex Finkelson
Alex Finkelson
Autor bloga https://scribesofthekingdom.com/ polecanego przez prof. Jamesa Tabora

Spis treści

Ostatnim razem przyjrzałem się sposobom, w jaki pierwsi chrześcijanie konceptualizowali przykład Chrystusa jako tego, który był kuszony przez szatana, ale był bez grzechu. Zastanawiałem się, czy pierwsi chrześcijanie byli zainteresowani przykładem Chrystusa w sensie całościowym, czy też ich naśladowanie go mieściło się w bardziej specyficznym kontekście.

Doszedłem do wniosku, że chrześcijanie byli bardziej zainteresowani przykładem Jezusa jako wiernego męczennika, a jednocześnie byli mniej zainteresowani jego przykładem jako osoby całkowicie sprawiedliwej. To prawda, że Jezus był sprawiedliwym człowiekiem, kuszonym na wiele sposobów, na jakie kuszeni są sprawiedliwi, ale to jego posłuszeństwo Bogu i wiara w Boże obietnice, okazane pod groźbą śmierci, uczyniły go wyjątkowym i godnym naśladowania w oczach jego pierwszych naśladowców. Jezus nie ugiął kolana przed pogańskimi prześladowcami ani ich żydowskimi pionkami; nie porzucił swojego przesłania o królestwie, swojej wiary, że Bóg ma zamiar osądzić świat za jego bałwochwalstwo i niegodziwość. Kiedy został postawiony przed tymi, którzy mieli władzę torturowania i zabicia go, Jezus ogłosił, że władcy obecnego złego wieku “ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokach i zasiadającego po prawicy Mocy (por. Mk 13,26-27, Ap 1,4-7)”.

Na drodze do tego wniosku przeanalizowaliśmy pokusy, przed którymi stanął Jezus na pustyni. Zbudowaliśmy naszą interpretację tego fragmentu głównie na dokładnym przywołaniu w tej scenie doświadczeń Izraela na pustyni. Na pustyni Jezus doświadczał tych samych pokus, które niegdyś pobudziły Izraela do bałwochwalczego buntu przeciwko Bogu. Jako przedstawiciel bałwochwalczej władzy pogańskiej (por. Ba’al z Peor), diabeł zapraszał Jezusa, aby – podobnie jak Izrael – zrezygnował z bolesnej wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej, zwracając się typologicznie z powrotem do Egiptu, krainy bałwochwalczych wygód (por. Wj 16,2-3; 17,3; Lb 11,4-5; 14,2-3; 16,13; Jr 42,13-14).

Według diabła, Jezus mógł zdobyć bezpieczeństwo, obfitość materialną i władzę, jeśli tylko porzuciłby prawdziwego Boga, a zamiast tego poddał się bogu tego świata, szatanowi. Jezus musiał wybrać: czy będzie szukał honoru, wspinając się po bałwochwalczej drabinie szatana, czy też będzie szukał honoru, poddając się Bogu aż do śmierci?

Czyny diabła

Aby wzmocnić to odczytanie kuszenia Jezusa na pustyni, pomocne może być zapoznanie się z wczesnochrześcijańskimi wizerunkami szatana. Do czego diabeł kusił wierzących? W jaki sposób wywierał na nich presję?

Szatan i Chrystus
– Działanie szatana w czasie męki Chrystusa przez Judasza jest dobrze udokumentowane (Łk 22:3, J 6:70-71, 13:2; 27). Szatan aranżuje zarówno płomienny proces Jezusa, jak i próbuje odwieść Go od głoszenia Ewangelii i synostwa w Jerozolimie (por. Mk 8, 27-33; Mt 4, 1-11). O Żydach, którzy próbują zabić Jezusa, mówi się, że są synami diabła, ponieważ, podobnie jak ich ojciec, są mordercami, którzy z rozkoszą przeciwstawiają się prawdzie o mesjańskiej tożsamości Jezusa (J 8, 44-47).

Szatan w tradycji synoptycznej
– Jezus uczy swoich naśladowców, by modlili się “i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Mt 6, 13). Ten “czas próby” odnosi się najprawdopodobniej do pojmania i uwięzienia chrześcijan przez władze żydowskie i pogańskie (por. Mt 10,16-42; Łk 22,28-34).
– W przypowieści o siewcy szatan namawia chrześcijan do porzucenia ewangelii o nadchodzącym królestwie, grożąc im prześladowaniami, marginalizacją i potrzebami materialnymi (Mk 4, 14-20).
– W przypowieści o chwastach, diabeł wysiewa złoczyńców wśród dzieci królestwa tak, że mogą one doprowadzić wierzących do apostazji (Mateusza 13:36-43, por. 18:7).
– Na sądzie narodów, diabeł i jego aniołowie są wysyłani w ogień wraz z tymi, którzy zaniedbali prześladowania wierzących w ich otoczeniu (Mateusza 25:34-46, por. 1 Kor 4:11-12, 2 Kor 12:26-27). Podobnie jak ich prześladowcy, szatan pracuje nad tym, by sprowadzić na chrześcijan głód, pragnienie, obnażenie, marginalizację i uwięzienie.

Szatan w Dziejach Apostolskich
– Czarownik Elimas jest “synem diabła”, ponieważ odwraca prokonsula od ewangelii Pawła (Dz 13,8-10).
– Na drodze do Damaszku Jezus nakazuje Pawłowi głosić poganom, aby mogli się nawrócić “od władzy szatana do Boga” (Dz 26,17-18). Paweł dokonuje tego w Dziejach Apostolskich głównie poprzez potępianie bałwochwalstwa i głoszenie jego nieuchronnej dezaktualizacji (por. Dz 19, 24-26).

Szatan w tradycji Janowej
– Jezus prosi Boga, aby uchronił swoich uczniów przed złym, który rządzi światem i wykorzystuje jego moc, aby mordować tych, którzy mówią prawdę (J 12, 31; 13, 11-19; 17, 14-15). Ponieważ uczniowie przyjęli tę prawdę, to znaczy słowo Boże, nie są już “ze świata” i dlatego są znienawidzeni przez świat.
– Janowy starszy ostrzega kościoły przed złym, który rządzi całym światem (1 Jana 5:18-21). Jan przeciwstawia kult prawdziwego Boga kultowi diabła i jego bożków.

Szatan w tradycji Pawłowej
– Paweł prosi Tesaloniczan o modlitwę, aby uciekł ze szponów złych ludzi, którzy wykonują dzieło diabła, opierając się posłańcom ewangelii (2 Tes 3,2-3).
– Bóg tego świata” manipuluje niewierzących, aby sprzeciwić się rozprzestrzenianiu się ewangelii, trapiąc jego ministrów (2 Kor 4:1-12).
– Piotr pisze, że diabeł grasuje w okolicy, szukając ofiar, które mógłby zabić poprzez prześladowania (1 P 5, 6-11).

Szatan w Apokalipsie
– Synagoga szatana w Smyrnie oczernia kościoły i sprowadza na nie wielkie cierpienia (Ap 2, 9-11). Zdradzając chrześcijan w Smyrnie za pośrednictwem Żydów, diabeł może teraz “wtrącić [wierzących] do więzienia” swoim pogańskim ramieniem.
– Chrześcijanie w Pergamonie żyją obok “tronu szatana… gdzie mieszka szatan” (Ap 2,13-17). Wierny Antypas został tam stracony przez pogańskie władze, które wykonywały wolę szatana. Ten akt przemocy wobec kościoła ośmielił niektórych do zwrócenia się ku doktrynom Balaama i nikolaitów, aby zmniejszyć napięcie w większym pogańskim świecie. Wierzący zaczęli spożywać żywność składaną w ofierze bożkom i dopuszczać się niemoralności seksualnej w nadziei, że w przeciwieństwie do Antypasa zostaną uznani za godnych cesarskiej tolerancji.
– Prorokini w Tiatyrze, która zachęca do bałwochwalczych posiłków i niemoralności seksualnej, naucza “głębokich rzeczy szatana” (Ap 2:19-25). Te akty, przez które chrześcijanie kompromitują swoje świadectwo, aby uniknąć prześladowań, pochodzą od szatana.
– Smok, którym jest szatan, daje swojej bestii, pogańskiemu cesarzowi, upoważnienie do “prowadzenia wojny” ze świętymi Bożymi, którzy odmawiają oddania pokłonu bestii (Ap 13:1-10)..

To badanie naszych tekstów prowadzi nas do dwóch głównych wniosków, jednego negatywnego i jednego pozytywnego.

1. Diabeł z popularnej legendy, który kusi wierzących do popełniania osobistych grzechów, nigdzie nie został odnaleziony. Szatan z wczesnych wierzeń chrześcijańskich nie jest zainteresowany kuszeniem ludzi do kradzieży, oszustwa, kłamstwa, pożądania itp. Nie jest on zainteresowany grzechem dla samego grzechu.

2. Szatan jest w dużej mierze zaangażowany w przeszkadzanie tym, którzy głoszą ewangelię o Bogu Izraela i Jego Synu. Diabeł stosuje tutaj dwutorowe podejście. Z jednej strony, szatan naciska na kościoły, aby porzuciły swoje wyznanie poprzez gwałtowną nienawiść do pogan i Żydów. Z drugiej strony, szatan kusi wierzących, aby zafałszowali swoją wiarę za pomocą bożków i pogańskiej seksualności, obiecując im nie tylko wytchnienie od prześladowań, ale i honor wśród pogan. Szatan, jako pan pogańskiego porządku, dbał przede wszystkim o zachowanie swego bałwochwalczego panowania nad narodami. Aby zapobiec zbliżającej się detronizacji, Szatan starał się podsycać niewiarę, zarówno poprzez biczowanie kościołów, jak i korumpowanie ich bożkami.

Tak więc dla pierwszych chrześcijan szatan funkcjonował w podobny sposób, jak w Księdze Hioba. Tak jak kiedyś szatan testował oddanie Hioba Bogu poprzez śmierć i zniszczenie, tak samo szatan testował oddanie wczesnych chrześcijan ewangelii królestwa poprzez bezlitosne prześladowania i wygnanie społeczne. W ten sam sposób, w jaki szatan kusił Jezusa na pustyni, kusił również kościoły w całym pogańskim imperium. Zaprosił je do wymiany Słowa Bożego na obfitość, do wymiany Bożego zbawienia na bezpieczeństwo i do wymiany straszliwej Bożej drogi honoru na chwalebny bałwochwalczy silnik szatana.

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
Spis treści
Najczęściej czytane
0
Podziel się swoimi przemyśleniamix